kunitari asav lagta….kunitari asav lagta…
khup khup radu yet aaslyavar dole pusnar kunitari asav lagta…

kunitrari asav lagt….kunirati asav lagta…
khup khup ekta padlyavar sath denar kunitari asav lagta…

kunitari asav lagta kunitri asav lagta….
saglya duniyane chukiche tharvlyavar borobar ahe bolnar kunitari….

kunitari asav lagta mitrano…..karan….
aapan jeva khup khup dur…..jatoy teva….punha punha mage valun baghnar kunitari aassv lagt….